R.A.M   (Best RAM Lodges)

Year Title Officer Name RAM Lodge Name RAM Lodge Name No. City
1999 -- RAM OM VIGHNESWARA 69 Chennai
2000 -- RAM VISAKHA 95 VISAKHAPATNAM
2001 -- RAM OM VIGHNESWARA 63 Chennai
2002 -- RAM OM VIGHNESWARA 63 CHENNAI
up